Kaupan vuosi 2013

ENG / SE

Työtä suomalaisen kaupan eteen

Kaupan liitto on alan valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka päämääränä on edistää suomalaista kauppaa ja alan yritysten toimintaedellytyksiä. Sen tehtävänä on nostaa alan tunnettuutta ja vaikuttaa siihen, että kaupan ja palveluiden asema suomalaisessa elinkeinoelämässä vahvistuu. Kaupan liitto kehittää kaupan tutkimusta, koulutusta ja viestintää sekä edistää kaupan kansainvälistä yhteistoimintaa. Se myös vaikuttaa lainsäädäntöön niin kansallisella kuin EU-tasolla kilpailun edistämiseksi ja yritystoimintaa hankaloittavan sääntelyn purkamiseksi.

Liittoon kuuluu noin 2 300 yritysjäsentä. Vuonna 2013 jäseneksi liittyi 104 uutta yritystä. Yritysjäsenten lisäksi Kaupan liitolla on 26 liittojäsentä. Näiden jäsenliittojen yritysjäsenet mukaan lukien Kaupan liiton piirissä on noin 7000 kaupan alan yritystä. Vuonna 2013 liitto avasi kaksi uutta jäsenkategoriaa: Kannattajajäsenet ja Kumppanit.

Kaupan liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton toiseksi suurin jäsenliitto.

Valiokunnat vaikuttavat monipuolisesti

Jäsenyritysten ääni kuuluu valiokuntatyössä. Liiton 12 valiokunnassa on mukana yli 100 jäsenyritysten edustajaa.

Kauppapoliittinen edunvalvonta keskittyy kauppapoliittiseen valiokuntaa ja Venäjän-ryhmään. Tärkeitä tavoitteita ovat muun muassa vapaan kansainvälisen kaupan edistäminen ja säätelyn purkaminen. Kaupan liiton edustaja valiokunnassa ja työryhmässä on asiantuntija Hannu Kyyhkynen.

Koulutusvaliokunnan tavoitteena on vaikuttaa kaupallisen koulutuksen määrään ja laatuun siten, että se vastaisi kaupan alan tarpeisiin kaikilla koulutustasoilla. Tavoitteena on myös herättää nuorten kiinnostus kaupan alaa kohtaa. Kaupan liiton edustaja on asiantuntija Mervi Angerma-Niittylä.

Kuluttaja-asiavaliokunta seuraa muun muassa EU:n säädöshankkeiden kehittymistä ja on mukana kuluttajansuojaa koskevan ohjeistuksen kehittämisessä. Kaupan liittoa edustaa asiantuntija Tiina Oksala.

Lakivaliokunta välittää jäsenille tietoa kauppaa koskevista ajankohtaisista lakiuudistuksista. Se muodostaa kaupan yhteisen kannan uudistuksista ja vaikuttaa lainvalmisteluprosessiin sekä kotimaassa että EU-tasolla. Kaupan liittoa edustaa lakimies Janne Koivisto.

Maksuvälinevaliokunta seuraa maksamiseen liittyvää teknistä kehitystä ja toiminnallisen ympäristön muutosta. Keskeinen muutostekijä on SEPA eli Euroopan yhteinen maksuliikealue. Kaupan liiton edustaja on asiamies Matti Räisänen.

Tutkimusvaliokunnan tavoitteena on parantaa yhteistyötä kaupan ja korkeakoulujen välillä. Kaupan liittoa edustavat toimitusjohtaja Juhani Pekkala ja pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Turvallisuusvaliokunta syventyy henkilökunnan, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkisen ja fyysisen terveyden sekä omaisuuden suojaamiseen liiketoiminnan jatkuvuuden ja kannattavuuden varmistamiseksi. Käytännön turvallisuustyö on ennalta ehkäisevää toimintaa. Kaupan liiton edustaja on asiamies Matti Räisänen.

Työelämävaliokunnan keskeisiä tehtäviä on kaupan alan työehtosopimuksen kehittäminen. Kaupan liittoa edustavat työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala ja neuvottelupäällikkö Timo Löppönen.

Vero- ja talouspoliittisen valiokunnan tehtävänä on kaupan alalle tärkeiden näkökohtien esiintuominen vero- ja talouspolitiikasta päätettäessä. Veropoliittisissa linjauksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota ratkaisujen työllisyys- ja ostovoimavaikutuksiin. Kaupan liittoa edustaa pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Viestintävaliokunta nostaa kaupan alan yhteiskunnalliseen rooliin ja vaikuttamiseen liittyviä sekä maineenhallinnalle keskeisiä teemoja edunvalvontaan. Se osallistuu myös liiton viestinnän ja yhteiskuntavaikuttamisen kehittämiseen. Kaupan liittoa edustaa viestintäjohtaja Pia Pere-Vanhanen.

Yhdyskuntasuunnitteluvaliokunnan tehtävänä on valvoa kaupan etua yhdyskuntasuunnittelussa ja infrastruktuurin kehittämisessä. Kaupan liiton edustajana on asiamies Matti Räisänen.

Ympäristövaliokunnan tehtävänä on seurata ja välittää jäsenille tietoa ympäristöä koskevista ajankohtaisista asioista, osallistua ja vaikuttaa ympäristölainsäädännön valmistelutyöhön sekä toimia aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Kaupan liittoa edustaa asiantuntija Marja Ola.

Ekonomistitoiminnan keskeinen tehtävä on kerätä tietoa ja perusteluita kaupan alan edunvalvontaan jäsenyrityksiä varten. Ekonomistitoiminnasta vastaa pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Kaupan liiton koulutus- ja tapahtumajärjestelyistä vastaa tytäryritys KAUPPA-FI Oy. Maksullisista tapahtumista ja koulutuksista vastaa kaupallinen johtaja Kristina Metso.

Takaisin ylös