Kaupan vuosi

ENG / SE

Uudistuvat työmarkkinat parantavat kaupan kilpailukykyä

Työmarkkinoilla on nyt tapahtumassa uudistumista, joka parhaimmillaan johtaa kaupan kilpailukyvyn, kasvumahdollisuuksien ja työllistämisedellytysten paranemiseen. Tiukat, mutta rakentavassa hengessä käydyt neuvottelut Palvelualojen ammattiliiton kanssa saatiin maaliin määräajassa. Kaupan liitto on tyytyväinen, että yhteistyössä PAMin kanssa saavutettiin aidosti kilpailukykysopimuksen mukainen ratkaisu.

Uusi kaupan työehtosopimus tuli voimaan helmikuussa 2017. Siinä sovittiin yksi suurimmista muutoksista kaupan alalla vuosikymmeniin. Kilpailukykysopimuksen edellyttämä työajan pidennys toteutetaan ottamalla käyttöön kokonaan uusi vuosivapaajärjestelmä, joka korvaa arkipyhäjärjestelmän. Työntekijät kerryttävät nyt vapaapäiviä työtä tekemällä. Järjestelmä on kannustava, sillä vapaapäiviä saa sitä enemmän, mitä enemmän on tehnyt töitä. Tämä on selvä parannus erityisesti osa-aikatyötä tekeville työntekijöille.

Myös mahdollisuutta sopia työehdoista paikallisesti lisätään. Jatkossa kaupan alan työpaikolla voidaan aiempaa vapaammin ja joustavammin sopia esimerkiksi varastotyön työajasta sekä lomautusten ilmoitusajasta.

Lisäksi työpaikoilla voidaan sopia poissaolojen omailmoituskäytännöstä. Uudistuksella pyritään pienentämään sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia.

Kaupan liitto kannustaa käyttämään hyväksi mahdollisuuksia, joita uusi työehtosopimus tuo paikalliseen sopimiseen. Samalla korostamme työrauhan merkitystä tulevalla liittokierroksella. Mielestämme nyt on etsikkoaika rakentaa uudenlaista sopimisen kulttuuria suomalaiseen työelämään. Paikallisen sopimisen on aina perustuttava luottamukseen ja yhteiseen tahtotilaan, muussa tapauksessa noudatetaan työehtosopimusta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on yrityskohtainen, joustava palkkamalli erityisesti yrityksen kriisitilanteita varten.

Lisätyön tarjoamisvelvoitetta selkiytettävä

Osa-aikatyö puhuttaa kaupan alalla jatkuvasti. Mielestämme siltä on jo korkea aika riisua pois negatiivinen leima: osa-aikatyö on arvokas tapa työllistää ja työllistyä. Työllisyyden edistäminen on tällä hetkellä kansantaloudellemme välttämätöntä, sillä työllistymisasteemme on kilpailijamaitamme huomattavasti alhaisempi.

Kaupassa osa-aikaisia työntekijöitä on nyt ja aina. Vain heidän avullaan työvoiman määrä voidaan mitoittaa oikein, kun asiakasvirrat vaihtelevat voimakkaasti. Mahdollisuus osa-aikatyöhön on myös työntekijöiden kannalta positiivinen asia, ja selvä enemmistö osa-aikatyötä tekevistä on valinnut tämän vaihtoehdon vapaaehtoisesti. Sen ansiosta työelämässä voi olla mukana vaihtuvissakin elämäntilanteissa ja yhdistää joustavasti työ- ja perhe-elämää.

Lisätyön tarjoamisvelvoitetta on kuitenkin selkiytettävä. Työnantajalla tulee olla nykyistä joustavampi oikeus päättää tarvitsemastaan työntekijöiden määrästä. Vaikka lisätyötuntien tarjoaminen omille osa-aikaisille työntekijöille on useimmiten kannatettavaa, on varmistettava, etteivät liian jäykät käytännöt tai tulkinnat vaikeuta uusien ihmisten työllistämistä.

Kannatamme myös ajatusta, että työsopimuslain lisätyöntarjoamispykälästä voitaisiin poiketa sosiaalisista syistä. Näin pitkäaikaistyöttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja maahanmuuttajien olisi mahdollista päästä nykyistä helpommin kiinni työelämään.

Koulutustyösuhde avuksi nuorten työllistämiseen

Kauppa on suurin nuorten työllistäjä. Kaupasta myös moni saa ensikosketuksen työelämään. Jäykät työmarkkinamme ovat yksi syy siihen, että nuorten työttömyysaste on Suomessakin häpeällisen korkea. Nuorille on löydettävä uusia keinoja päästä työmarkkinoille.

Kaupan liitto on esittänyt uudenlaista koulutustyösuhdetta, joka on 15–25-vuotiaille nuorille mutkaton tapa työllistyä ja kouluttautua palvelualan ammattilaiseksi. Malli on kevennetty versio oppisopimuksesta, sillä oppiminen tapahtuu yrityskohtaisesti kaupassa suunnitelmallisen työnohjauksen ja käytännön tekemisen kautta. Tutkintoa ei suoriteta, vaan osoitukseksi osaamisestaan nuori saa ammattidiplomin tai taitopassin.

Ennakoimme kaupan alan osaamistarpeita

Nopean työllistämisen ohella Kaupan liiton tavoitteena on edistää kaupan alan koulutusta Suomessa kaikilla tasoilla ja lisätä kaupan alan vetovoimaa työnantajana. Eräs keskeisistä tehtävistämme on kaupan alan tulevien osaamisvaatimusten ennakointi ja tämän tiedon välittäminen koulutusten sisältöjä suunnitteleville tahoille.

Jo nyt meillä on osaamispulaa tietyissä taidoissa. Kauppa tarvitsee lisää sellaisia työntekijöitä, jotka osaavat myydä ja olla vuorovaikutuksessa kaikissa kanavissa. Asiakasosaamisen lisäksi sellaiset taidot kuin järjestelmäosaaminen, some-osaaminen, ravitsemus- ja terveysosaaminen, vastuullisuusosaaminen ja kulttuurinen osaaminen korostuvat nyt ja lähivuosina.

Kaupan koulutuksen onkin vastattava muuttuneen toimintaympäristön tuomiin haasteisiin. Tähän pyritään muun muassa tutkintorakenteita uudistamalla. Tavoitteena on vähentää tutkintojen määrää siten, että tulevaisuudessa meillä olisi liiketoiminnan perustutkinto sekä laaja-alaiset liiketoiminnan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

Koska oppimista viedään tulevaisuudessa yhä enemmän työpaikoille, opintojen ja työn yhteen nivominen vaatii ammattitaitoista työpaikkaohjausta. Kaupan liitto on ollut mukana kehittämässä Vuoden työpaikkaohjaaja -kilpailua. Hyvin suunniteltu ja toteutettu työpaikkaohjaus on tulevaisuudessa merkittävä vetovoimatekijä, kun nuoret valitsevat opiskelupaikkojaan ja työnantajiaan.

Takaisin ylös